Nội dung bài viết

Đáp án kỳ thi JLPT 12/2019 từ N5 – N1 chính xác nhất

Đáp án bài thi JLPT tháng 12/2019 cho các cấp độ từ N5 đến N1 đã có. Hãy cùng SOFL cập nhật và đối chiếu kết quả xem mình đạt được bao nhiều điểm trong kỳ thi vừa rồi nhé!

>> Cách tính điểm thi JLPT 12/2019(N5-N1)

Ngày thi đầy căng thẳng cuối cùng cũng đã qua đi, bây giờ chính là thời điểm để so sánh đáp án và dự đoán điểm số có thể giành được trong kỳ thi này. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?

 

Đáp án đề thi JLPT N5 12/2019

 

N5 文字・語彙 ( TỪ VỰNG – HÁN TỰ )

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

       
 

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

4

4

       

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

               
 

4

3

3

1

2

2

1

4

               

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

           
 

3

2

1

4

2

4

1

3

4

3

           

問題4

31

32

33

34

35

                     
 

1

2

4

4

3

                     

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

2

1

4

3

4

4

3

2

3

1

2

2

1

3

2

1

問題2

17

18

19

20

21

                     
 

4

2

3

1

4

                     

問題3

22

23

24

25

26

                     
 

3

4

2

3

1

                     

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

                         
 

2

3

4

                         

問題5

30

31

                           
 

3

4

                           

問題6

32

                             
 

1

                             

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

                 
 

3

1

4

1

2

2

3

                 

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
 

1

2

4

2

3

1

                   

問題3

1

2

3

4

5

                     
 

2

1

2

3

1

                     

問題4

1

2

3

4

5

6

                   
 

3

1

2

2

1

1

                   

 

Đáp án đề thi JLPT N4 12/2019

 

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

             
 

3

4

2

4

1

3

2

1

3

             

問題2

10

11

12

13

14

15

                   
 

4

2

2

1

3

1

                   

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

           
 

4

2

2

1

4

3

3

1

3

4

           

問題4

26

27

28

29

30

                     
 

4

3

2

1

3

                     

問題5

31

32

33

34

35

                     
 

4

4

3

1

2

                     

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

4

1

3

1

2

3

2

1

4

2

3

2

4

4

1

 

問題2

16

17

18

19

20

                     
 

2

3

3

4

1

                     

問題3

21

22

23

24

25

                     
 

3

1

4

1

2

                     

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

                       
 

4

2

2

1

                       

問題5

30

31

32

                         
 

3

4

1

                         

問題6

33

34

                           
 

3

1

                           

N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

               
 

4

3

2

3

2

1

4

1

               

問題2

1

2

3

4

5

6

7

                 
 

2

1

4

3

1

3

2

                 

問題3

1

2

3

4

5

                     
 

3

1

3

2

1

                     

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

               
 

1

3

2

2

1

3

2

1

               

 

Đáp án đề thi JLPT N3 12/2019

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

               
 

2

4

1

2

3

1

4

1

               

問題2

9

10

11

12

13

14

                   
 

4

3

4

3

1

2

                   

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

         
 

3

2

3

1

1

4

2

4

3

2

4

         

問題4

26

27

28

29

30

                     
 

2

4

4

2

1

                     

問題5

31

32

33

34

35

                     
 

2

1

3

3

2

                     

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

4

4

3

2

1

3

1

3

4

2

4

     

問題2

14

15

16

17

18

                     
 

4

1

2

3

3

                     

問題3

19

20

21

22

23

                     
 

2

1

3

4

2

                     

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

                       
 

2

3

1

4

                       

問題5

28

29

30

31

32

33

                   
 

4

1

4

3

1

4

                   

問題6

34

35

36

37

                       
 

4

2

2

3

                       

問題7

38

39

                           
 

2

1

                           

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
 

2

3

1

3

4

3

                   

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
 

2

1

2

4

2

3

                   

問題3

1

2

3

                         
 

2

4

4

                         

問題4

1

2

3

4

                       
 

2

3

1

2

                       

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

             
 

1

3

2

1

3

1

2

2

3

             

 

Đáp án đề thi JLPT N2 12/2019

 

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

                     
 

2

1

4

4

3

                     

問題2

6

7

8

9

10

                     
 

4

2

3

1

1

                     

問題3

11

12

13

                         
 

3

1

4

                         

問題4

14

15

16

17

18

19

20

                 
 

2

1

1

3

2

4

3

                 

問題5

21

22

23

24

25

                     
 

3

2

2

4

1

                     

問題6

26

27

28

29

30

                     
 

4

2

2

3

1

                     

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

       
 

2

1

3

3

2

4

4

2

2

3

4

1

       

問題8

43

44

45

46

47

                     
 

3

1

4

4

2

                     

問題9

48

49

50

51

52

                     
 

3

2

4

2

3

                     

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

                     
 

2

3

4

3

3

                     

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

               
 

1

2

3

1

2

1

4

2

               

問題12

66

67

                           
 

4

3

                           

問題13

68

69

70

                         
 

1

4

2

                         

問題14

71

72

                           
 

3

2

                           

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

                     
 

2

1

4

2

4

                     

問題2

1

2

3

4

5

                     
 

1

2

4

3

2

                     

問題3

1

2

3

4

5

                     
 

1

2

4

4

3

                     

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

2

1

3

1

2

1

3

2

3

         

問題5

1

2

3a

3b

                       
 

1

1

4

2

                       

 

Đáp án đề thi JLPT N1 12/2019

 

N1 文字・語彙 (TỪ VỰNG - HÁN TỰ)

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
 

2

1

4

1

2

3

                   

問題2

7

8

9

10

11

12

13

                 
 

4

2

3

1

4

3

1

                 

問題3

14

15

16

17

18

19

                   
 

1

4

3

3

4

3

                   

問題4

20

21

22

23

24

25

                   
 

2

4

1

3

4

2

                   

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

           
 

1

1

2

3

3

2

3

2

4

4

           

問題6

36

37

38

39

40

                     
 

3

4

2

1

1

                     

問題7

41

42

43

44

45

                     
 

3

4

4

3

2

                     

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

                       
 

2

3

1

3

                       

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

             
 

3

3

1

4

4

1

1

4

4

             

問題10

59

60

61

                         
 

2

4

3

                         

問題11

62

63

                           
 

3

1

                           

問題12

64

65

66

67

                       
 

4

1

2

3

                       

問題13

68

69

                           
 

2

2

                           

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

                   
 

3

1

2

4

3

4

                   

問題2

1

2

3

4

5

6

                   
 

4

1

2

2

1

2

                   

問題3

1

2

3

4

5

6

                   
 

4

1

1

1

3

4

                   

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

3

1

2

2

2

2

2

1

3

1

1

2

     

問題5

1

2

3a

3b

                       
 

4

3

4

2

                       

 

Trên đây là toàn bộ đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2019 cấp độ N5 đến N1, kết quả thi chính thức sẽ được thông báo sau khoảng 2 tháng khi kỳ thi kết thúc. 

 


Gửi bình luận
Mã chống spamThay mới
 
 ƯU ĐÃI GIẢM 40% HỌC PHÍ + TẶNG BỘ SGT