LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp tiếng Nhật trực tuyến (6 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.0556 58 1 T3, T5, T7 19h - 21h 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Trực tuyến
N5.0283 58 1 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 27/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.0538 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/02/2023 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
GTN 1-3 5824 58 1 T2, T4, T6 20h - 21h30 27/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3
N3.0177 58 1 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/02/2023 Đăng ký
Taisaku N3
TAISAKUN3.0335 58 1 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội (28 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1796 15 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYUN4.1492 15 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5-1.1205 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 06/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-121 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 10/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1989 15 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1116 15 2 T2, T4, T6 14h00-16h00 20/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOUKYU-N4.1920 14 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.1212 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1418 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 10/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5-.1333 15 2 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 08/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU-N2.1913 12 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 28/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.1910 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 8h30 - 10h30 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CSHOKYU N5-112 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 22/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -104 13 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/03/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.17 14 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1494 14 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1957 14 2 T2, T4, T6 9h - 11h 27/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1706 14 2 T3, T5, T7 9h - 11h 28/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOUKYU-N4.1566 14 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1930 14 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.159 15 2 T2, T4, T6 9h - 11h 22/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3
CHUUKYU-N3.1217 13 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 07/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1816 15 2 T7, CN 9h - 11h 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1727 14 2 T7, CN 9h - 11h 05/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.1466 14 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 16/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junb
CHUUKYU-N3.1685 13 2 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1749 15 2 T3, T5, T7 9h - 11h 21/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (33 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2776 14 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 14/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU N2-2323 12 3 T2, T4, T6 14h - 17h 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2837 14 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2447 15 3 T3, T5 18h - 21h 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2386 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2662 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 24/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2469 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 11/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2413 15 3 T3, T5, T7 9h - 11h 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2737 14 3 T7, CN 9h - 11h 19/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2526 14 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 27/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2626 13 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2487 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 23/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2353 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2245 14 3 T3, T5 18h - 21h 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2383 15 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 10/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 26/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2291 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.2519 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 08/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4-2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
VIP-SHOKYU-N5.2558 15 3 T3, T5, T7 9h - 11h 07/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU-N2.2815 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2346 13 3 T3, T5, T7 9h - 11h 16/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2287 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2255 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.286 15 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 03/02/2023 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.241 20 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2412 15 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 09/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2322 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2286 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 24/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2645 14 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2889 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 24/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (32 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3146 15 4 T3, T5 9h - 11h 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3662 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-3888 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3472 14 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.3637 14 4 T3, T5, T7 9h - 11h 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4.3372 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 24/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N4-.3559 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.3933 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 24/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3778 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-CTN5.3393 15 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 27/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-CTN4--.3171 14 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 28/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5---.320 15 4 T7, CN 14h00-16h00 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU N4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.34 14 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-3150 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3902 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 27/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.394 15 4 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3370 15 4 T2, T4, T6 14h00-16h00 20/02/2023 Đăng ký
Khoá N3 Junbi
SHOKYU-N3-.349 13 4 T2, T4, T6 9h - 11h 24/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU--.3581 15 4 T3, T5 14h00-16h00 28/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3166 15 4 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.3125 13 4 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 24/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3142 15 4 T7, CN 9h - 11h 11/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3136 13 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 23/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3-.3328 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3947 13 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3989 14 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.3362 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3809 15 4 T2, T4, T6 18h - 19h30 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.311 15 4 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 27/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3379 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/03/2023 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4770 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 11/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4102 15 5 T2, T4, T6 9h - 11h 10/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.4004 13 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU N4.4034 14 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4132 14 5 T7, CN 9h - 11h 12/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4800 15 5 T7, CN 9h - 11h 08/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4119 15 5 T7, CN 15h - 17h 11/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.4418 15 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 08/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5-.4706 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.535 52 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5469 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.5506 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5477 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5784 15 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5298 15 6 T7, CN 08h30- 11h30 18/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.56 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.5709 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.577 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5180 15 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 17/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
N3.5708 13 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 15/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.645 15 7 T7, CN 08h30- 11h30 19/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6997 13 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6362 15 7 T7, CN 14h00-16h00 19/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6279 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6726 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6244 14 7 T2, T4, T6 9h - 11h 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.644 14 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 18/02/2023 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU-N2.6254 12 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6354 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-6104 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU CTN5-669 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.655 15 7 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.6216 14 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6531 14 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/02/2023 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.6298 20 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 21/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.6778 13 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6848 13 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 07/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (20 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU-N4.748 52 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 22/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -7037 13 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.734 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7777 14 8 T3, T5, T7 9h - 11h 20/02/2023 Đăng ký
Taisaku N4
SHOKYU-N4.7977 14 8 T3, T5, T7 18h - 19h30 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7390 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7609 14 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-7077 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.790 15 8 T3, T5, T7 9h - 11h 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7321 14 8 T2, T4, T6 18h - 19h30 13/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7584 15 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7299 15 8 T7, CN 14h00-16h00 25/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7711 15 8 T7, CN 9h - 11h 26/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.7359 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
CTSHOKYU N4-7042 14 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 17/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7666 15 8 T2, T4, T6 14h00-16h00 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7574 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7419 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 14/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7729 15 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 22/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8686 14 10 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.898 14 10 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8614 15 10 T3, T5, T7 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8616 15 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8913 14 10 T2, T4, T6 9h - 11h 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8676 15 10 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.8154 51 10 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8125 14 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 25/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.8285 13 10 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 21/02/2023 Đăng ký

Cơ sở 9: 85E Nguyễn Khang - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội (13 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9890 15 14 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 10/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.9342 15 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/02/2023 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.9261 13 14 T2, T4, T6 14h00-16h00 16/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.9184 14 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.939 14 14 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.9512 51 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 23/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9885 15 14 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9893 15 14 T2, T4, T6 9h - 11h 15/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9702 15 14 T3, T5, T7 9h - 11h 21/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.9130 52 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 22/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9782 15 14 T2, T4, T6 14h00-16h00 20/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9474 15 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 08/02/2023 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.9747 15 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 15/02/2023 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất