LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp trực tuyến (24 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
CTSHOKYU N4-110 14 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4.1
N4-1.0400 14 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 24/05/2022 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N5-1.0267 58 T3, T5, T7 14h00-16h00 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N5-2.027 15 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 13/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N5-2.0822 15 T2, T4, T6 20h - 22h 04/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.1
N5-1.0713 15 T3, T5, T7 19h00 - 20h30 07/05/2022 Đăng ký
N4.2
N42.0309 58 T2, T4, T6 19h - 21h 04/05/2022 Đăng ký
N5 Step 2 (N5.2)
N5-2.0443 58 T3, T5, T7 9h - 11h 12/05/2022 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N1819 58 T2, T4, T6 14h00-16h00 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N1-3-52805 15 T2, T4, T6 20h - 21h30 16/05/2022 Đăng ký
N5 Step 2 (N5.2)
N5-2.0888 58 T2, T4, T6 21h - 22h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CSHOKYU N5-112 51 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 09/05/2022 Đăng ký
N4.1
N4-1.0411 58 T2, T4, T6 19h00 - 20h30 20/05/2022 Đăng ký
N4.2
N42828 58 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 09/05/2022 Đăng ký
N5 Step 1 (N5.1)
N5-1.0558 58 T3, T5, T7 9h - 10h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4.1
N4-1.0853 58 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 03/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4.1
N4-1.0987 14 T3, T5, T7 20h - 21h30 03/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.179 15 T2, T4, T6 9h - 11h 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.1
N5-1.0775 15 T2, T4, T6 21h - 22h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.2
N5-2.0336 58 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
N3.0362 13 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5.1
N513.0521 15 T3, T5, T7 19h - 21h 12/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3
N3.0225 13 T3, T5, T7 14h00-16h00 07/05/2022 Đăng ký
N4.1
N4-1.0112 14 T2, T4, T6 20h30 - 22h00 11/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội (15 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYUN4.1492 14 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1989 15 2 T7, CN 14h00-16h00 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1796 15 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-121 15 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-121 14 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.1212 15 2 T3, T5, T7 14h00-16h00 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.150 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.1748 13 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYUN5.1622 15 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/05/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU-N2.1913 12 2 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 19/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYUN5.1910 51 2 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/05/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-101 12 2 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.1202 15 2 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.1960 15 2 T7, CN 18h - 20h 07/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -104 13 2 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 06/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 2: Số 44 Trần Vỹ - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội (36 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2776 14 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/05/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU N2-2323 12 3 T2, T4, T6 14h - 17h 20/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2447 15 3 T3, T5 18h - 21h 24/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2662 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2574 15 3 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 13/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2745 15 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2712 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.2286 15 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2737 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2645 14 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2526 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 04/06/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2185 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2756 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 21/06/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N5.2377 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 05/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2626 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 10/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2487 13 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2285 14 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 28/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2245 14 3 T3, T5 18h - 21h 26/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.2242 14 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2410 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2409 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2383 15 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2362 15 3 T7, CN 9h - 11h 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2320 15 3 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 31/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-2319 15 3 T2, T4, T6 14h00-16h00 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2386 14 3 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2347 14 3 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 26/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-2291 15 3 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT-SHOKYU-N4.2519 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CT SHOKYU N5.2210 51 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 13/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4.2375 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 26/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CT SHOKYU N4-2264 52 3 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 06/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2469 13 3 T3, T5, T7 14h00-16h00 03/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.2241 13 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/05/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
CHUUKYU-N2.2815 12 3 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -2346 13 3 T3, T5, T7 9h - 11h 12/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội (17 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-3150 15 4 T3, T5, T7 9h - 11h 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3902 15 4 T2, T4, T6 9h - 11h 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU N4-3100 52 4 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 13/05/2022 Đăng ký
KOUKYU N2
KOUKYU N2-3148 12 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-3166 15 4 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-3176 14 4 T3, T5 19h30 - 21h30 10/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3-3193 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU N5-3206 51 4 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 11/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.3125 13 4 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3142 15 4 T7, CN 9h - 11h 07/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3136 13 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3673 14 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3-.3328 13 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.3577 15 4 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 13/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5--.3645 15 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3--.3947 13 4 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4-.3989 14 4 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 13/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội (11 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4079 15 5 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4003 15 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 09/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3.4004 13 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU N4.4034 14 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4059 14 5 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 02/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4119 15 5 T7, CN 15h - 17h 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.4132 14 5 T7, CN 9h - 11h 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.4800 15 5 T7, CN 9h - 11h 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.4835 14 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.4571 15 5 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5-.4497 15 5 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 12/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 5: Số 145 Nguyễn Chí Thanh - Phường 9 - Quận 5 - Tp.HCM (16 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
N5.0297 15 6 T2, T4, T6 9h - 11h 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5469 14 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 13/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5585 14 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTN5.5506 51 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
N5.5477 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 11/05/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.5659 15 6 T2, T4, T6 14h00-16h00 23/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
N3.5708 13 6 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.5395 14 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5932 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.5322 15 6 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-N4.5322 52 6 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 17/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.5708 13 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
N4.56 14 6 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.5580 14 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5-.5657 15 6 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.5564 14 6 T7, CN 08h30- 11h30 14/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 6: Số 137 Tân Cảng - Phường 25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM (12 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
N5.640 15 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-665 15 7 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 21/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-6104 15 7 T2, T4, T6 9h - 11h 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-6129 15 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU CTN5-669 51 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 24/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.666 14 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5.655 15 7 T2, T4, T6 14h00-16h00 04/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
SHOKYU-CTN4.6779 52 7 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4.6216 14 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 11/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.6142 13 7 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 04/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.6748 15 7 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.6531 14 7 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 17/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 7: Số 4 - 6 Đường số 4 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP. HCM (23 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7142 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4 Cấp tốc
CTSHOKYU-N4.748 52 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 09/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -7037 13 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7777 14 8 T3, T5, T7 9h - 11h 17/05/2022 Đăng ký
Taisaku N4
SHOKYU-N4.7977 14 8 T3, T5, T7 17h45 - 19h45 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7390 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7055 15 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 05/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7056 15 8 T2, T4, T6 9h - 11h 11/05/2022 Đăng ký
Cấp tốc SHOKYU N5
CTSHOKYU N5-7042 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 16/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N4.7949 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 08h30- 11h30 11/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU N4-7077 14 8 T3, T5, T7 19h30 - 21h30 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU N5-7054 15 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 17/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU N3 -7034 13 8 T2, T4, T6 17h30 - 19h30 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7556 14 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 25/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.7321 14 8 T2, T4, T6 17h45 - 19h45 09/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
CTSHOKYU N5-7014 15 8 T7, CN 08h30- 11h30 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7584 15 8 T3, T5, T7 14h00-16h00 10/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7299 15 8 T7, CN 14h00-16h00 07/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7711 15 8 T7, CN 9h - 11h 14/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5 Cấp tốc
CTSHOKYU-N5.7359 51 8 T2, T3, T4, T5, T6 14h - 17h 12/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7946 15 8 T2, T4, T6 14h00-16h00 06/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.7200 15 8 T2, T4, T6 19h30 - 21h30 23/05/2022 Đăng ký
KAIWA chuẩn nhật 1
KAIWA-1.7443 20 8 T3, T5, T7 17h30 - 19h30 17/05/2022 Đăng ký

Cơ sở 8 : Số 52 đường Vân Giang - P. Vân Giang - TP. Ninh Bình (9 Khóa học)

KHOÁ HỌC MÃ LỚP LỊCH HỌC THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8860 15 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 25/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8614 15 T3, T5, T7 14h00-16h00 19/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8616 15 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 17/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8913 14 T2, T4, T6 9h - 11h 18/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8125 14 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 26/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.8686 14 T3, T5, T7 17h45 - 19h15 19/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N4
SHOKYU-N4.898 14 T2, T4, T6 19h15 - 21h15 27/05/2022 Đăng ký
SHOKYU N5
SHOKYU-N5.8676 15 T2, T4, T6 17h45 - 19h15 25/05/2022 Đăng ký
CHUUKYU N3 - Junbi
CHUUKYU-N3.8285 13 T3, T5, T7 19h15 - 21h15 17/05/2022 Đăng ký
 
Bạn chưa tìm được lớp phù hợp ???
Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn tốt nhất