Tiếng Nhật sơ cấp 1 - Trung tâm tiếng nhật SOFL - Địa chỉ học tiếng Nhật uy tín tại Hà Nội


Tiếng Nhật sơ cấp 1
Thứ năm - 14/09/2017 07:08
Tiếng Nhật sơ cấp 1 là khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen, học tiếng Nhật, sử dụng giáo trình chuẩn : Minano Nihongo và học từ bảng chữ cái đến hết bài 10 của giáo trình.

 

Giới thiệu chương trình học tiếng Nhật sơ cấp 1

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 TẠI TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SOF.

 

一日

二日

三日

四日

BÀI MỞ ĐẦU:
1. Đặc điểm chung của tiếng Nhật
2. Chữ viết trong tiếng Nhật ( giới thiệu
bảng chữ hiragana, Katakana)

1. Bảng chữ cái Hiragana
2. Bảng chữ Katakana

1. Bảng chữ cái Katakana
2.Phát âm của tiếng Nhật, âm đục, âm ngắt,trường âm

1. Những cách nói thường dùng trong lớp học
2. Chào hỏi và những cách nói hàng ngày

五日

六日

七日

八日

1. Chữ số
2. Ôn tập bảng chữ cái và các âm đã học

1.  Kiểm tra 2 Bảng chữ cái
2. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập (練習B,C) bài 1
3. Nghe kaiwa bài 1

1. Nghe mondai bài 1
2. Nghe chokai bài 1
3 .Kanji từ chữ1-5(chương1)

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 2
2. Nghe kaiwa bài 2
3. Nghe mondai bài 2

九日

十日

十一日

十二日

1. Nghe chokai bài 2
2. dokkai bài 1
3. dokkai bài 2

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 3
2. Nghe kaiwa bài 3
3. Nghe mondai bài 3

1. Kanji từ chữ 6-10(chương1)
2. Nghe chokai bài 3
3. Nghe dokkai bài 3

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 4
2. Nghe kaiwa bài 4
3. Nghe mondai bài 4

十三日

十四日

十五日

十六日

1.chokai bài 4
2. dokkai bài 4
3. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 5

1.Nghe kaiwa bài 5
2.Nghe mondai 5
3.Nghe chokai bài 5

1. KIỂM TRA KANJI LẦN 1
2.dokai bài 5

1.Ôn tập ngữ pháp từ bài 1-5
2. Làm bài tập ôn tập ngữ pháp từ bài 1-5

十七日

十八日

十九日

二十日

 KIỂM TRA NGỮ PHÁP TỪ BÀI 1-5

1.  Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 6
2. Nghe kaiwa bài 6
3. Nghe mondai bài 6

1. Kanji từ chữ 11-15(chương1+2)
2. Nghe chokai bài 6
3.dokkai bài 6

 

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 7
2. Nghe kaiwa bài 7
3.Nghe mondai bài 7

二十一日

二十二日

二十三日

二十四日

1.Kanji từ chữ 16-20(chương2)
2.Nghe chokai bài 7
3. dokkai bài 7

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 8
2. Nghe kaiwa bài 8
3.  Nghe mondai bài 8

1. Nghe chokai bài 8
2. dokkai bài 8
3. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 9

 

1. Nghe kaiwa bài 9
2. Nghe mondai bài 9
3. Kanji từ chữ 21-25(chương2+3)

二十五日

二十六日

二十七日

二十八日

1. Nghe chokai bài 9
2.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài10
3. Nghe kaiwa bài 10

1. Nghe mondai bài 10
2. Nghe chokai bài 10
3. Dokkai bài 9

1.Dokkai bài 10
2.Kanji từ chữ 26-30(chương3+4)
3. Ôn tập Kanji từ chữ 1-30

1. Ôn tập ngữ pháp từ bài 1- bài 10
2. Làm bài tập ôn từ bàii 1- bài 10

二十九日

三十日

Kiểm tra Kanji cuối kỳ 30 chữ kanji

Kiểm tra cuối kỳ Minna từ bài 1-10

 

 

 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1801

8h - 9h30 T 2-4-6 14-03-2018 30 1.200.000đ

N1802

9h45 - 11h15 T2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1803

14h - 15h30 T​2-4-6 05-03-2018 30 1.200.000đ

N1804

15h45 - 17h15 T​2-4-6 16-03-2018 30 1.200.000đ

N1805

17h45 -19h15 2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1806

19h30 - 21h30 T 3-5 08-03-2018 30 1.200.000đ

N1807

19h30 - 21h ​2-4-6 16-03-2018 30 1.200.000đ

N1808

8h00 - 9h30 T3-5-7 20-03-2018 30 1.200.000đ

N1809

9h45 -11h45 T​3-5 16-03-2018 23 1.200.000đ

N1810

14h00 -15h30 T​3-5 06-03-2018 30 1.200.000đ

N1811

15h45 -17h45 T3-5-7 10-03-2018 23 1.200.000đ

N1812

17h45 -19h45 ​3-5-7 13-03-2018 23 1.200.000đ

N1813

9h - 11h T7, CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

N1814

15h-17h T 7-CN 11-03-2018 23 1.200.000đ

N1815

18h-20h T7-CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

 

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.312

8h30 - 10h T2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1.311

9h00 - 10h30 T2-4-6 14-03-2018 30 1.200.000đ

N1.313

14h00 - 15h30 T​2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1.327

17h45 -19h15 T​2-4-6 08-03-2018 30 1.200.000đ

N1.331

19h30 - 21h00 T​2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1.316

8h30 - 10h00 T3-5-7 17-03-2018 30 1.200.000đ

N1.317

9h00 -11h00 T​3-5 15-03-2018 23 1.200.000đ

N1.318

19h30 -21h30 T 3-5 13-03-2018 23 1.200.000đ

N1.319

14h00 -16h00 T​3-5 15-01-2018 23 1.200.000đ

N1.320

17h30-19h30 T​3-5 15-03-2018 23 1.200.000đ

N1.321

9h - 11h T7 - CN 11-03-2018 23 1.200.000đ

N1.322

14h30 -16h30 T7 - CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

N1.323

18h - 20h T7-CN 11-03-2018 23 1.200.000đ


 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.

 

Khóa học Mã Lớp

Thời gian học

Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.300

8h30 - 10h T​2-4-6 07-03-2018 30 1.200.000đ

N1.301

14h - 15h30 T​2-4-6 12-03-2018 30 1.200.000đ

N1.311

18h00 -19h30 T2-4-6 07-03-2018 30 1.200.000đ

N1.303

19h30 - 21h T2-4-6 05-03-2018 30 1.200.000đ

N1.304

19h30 - 21h30 T3-5 06-03-2018 23 1.200.000đ

N1.305

8h30 -10h30 T​3-5 08-03-2018 23 1.200.000đ

N1.306

17h30 -19h30 T​3-5 08-03-2018 23 1.200.000đ

N1.307

18h-19h30 T​3-5-7 13-03-2018 30 1.200.000đ

N1.308

9h - 11h T7, CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

N1.309

14h-16h T7 - CN 03-03-2018 23 1.200.000đ

N1.310

18h-20h T7-CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

 

 LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: SỐ 491B NGUYỄN VĂN CỪ.

 

Khóa học Mã Lớp

Thời gian học

Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.524

8h30 - 10h T​2-4-6 16-03-2018 30 1.200.000đ

N1.523

9h45 - 11h15 T​2-4-6 14-03-2018 30 1.200.000đ

N1.522

14h - 15h30 T​2-4-6 09-03-2018 30 1.200.000đ

N1.514

18h00 -19h30 T2-4-6 05-03-2018 30 1.200.000đ

N1.515

19h30 - 21h T​2-4-6 19-03-2018 30 1.200.000đ

N1.516

8h30 -10h30 T 3-5 13-03-2018 23 1.200.000đ

N1.521

14h - 16h T3-5 15-03-2018 23 1.200.000đ

N1.517

17h30 -19h30 T3-5 06-03-2018 23 1.200.000đ

N1.518

19h30 - 21h30 T 3-5 09-03-2018 23 1.200.000đ

N1.519

9h - 11h T7, CN 10-03-2018 23 1.200.000đ

N1.520

18h-20h T7-CN 11-03-2018 23 1.200.000đ
 

 

CHÀO MỪNG NĂM MỚI - TƯNG BỪNG KHUYẾN MẠI

----------------------------------

NỘI DUNG ƯU ĐÃI:

►  Đăng ký 1 khóa giảm 10%

►  Đăng ký 2 khóa giảm 15%

►  Đăng ký 3 khóa trở lên giảm 25%

 

- Giảm thêm 5% nếu đăng ký nhóm 3 người trở lên

 

   Ngoài ra, học viên đến đăng ký và hoàn thành học phí học tiếng Nhật tại SOFL trước ngày 10/02/2018 sẽ được hỗ trợ trực tiếp số tiền về quê nghỉ Tết Nguyên Đán trừ trực tiếp vào học phí phải nộp các khóa học theo công thức như sau:
 
Số tiền được trừ = Số Km( khoảng cách từ Hà Nội về tỉnh học viên thường trú ) * 1.000 VNĐ
 
------------

enlightened  Lưu ý:

 

   - Địa chỉ thường trú được dựa trên căn cứ CMND người tham gia học nên vui lòng mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân khi đăng ký học tại SOFL.
   - Trường hợp không có giấy tờ trên sẽ không được tham gia chương trình hỗ trợ này.
 
Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 10/02/2018
 

Hình thức đăng kí: Vui lòng Inbox Fanpage:  facebook.com/trungtamnhatngusofl số điện thoại hoặc đến trực tiếp các cơ sở đào tạo của Nhật ngữ SOFL để đăng kí và nộp học phí khóa học và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ SOFL <3

 ----------------------------------

Nhanh tay đăng kí để trải nghiệm và bứt phá ngoại ngữ cùng Trung tâm tiếng Nhật SOFL nhé!

 

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL - ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI ĐI LÀM

 
 

Bài viết liên quan

 

Danh mục khóa học

Hỗ trợ trực tuyến

Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Miss Trần Dương

Hotline: 0917 86 12 88
Thanh Xuân - Hà Đông
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Miss Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Cầu Giấy - Từ Liêm
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0965 761 288

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 2619

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65654

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5940886