Tiếng Nhật sơ cấp 1
Thứ tư - 13/09/2017 20:08
Lớp học tiếng Nhật sơ cấp 1 dành cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật, làm quen với bảng chữ cái và các kiến thức cơ bản nhất trong 10 bài đầu tiên. Cùng cập nhật ngay lịch học tại đây nào!

Giới thiệu chương trình học tiếng Nhật sơ cấp 1

 

LỘ TRÌNH LỚP HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP.

 

 Lớp học tiếng Nhật sơ cấp là lớp bắt đầu của lộ trình học tiếng Nhật cùng với giáo trình Mina no Nihongo.

 Mục tiêu đem đến cho học viên: Giúp học viên làm quen với các kiến thức nền tảng như: Hai bảng chữ cái tiếng Nhật, các cấu trúc câu căn bản, cách chào hỏi đơn giản nhất bằng tiếng Nhật,.. ngoài ra với lớp sơ cấp 1 học viên còn được giáo viên định hướng các thói quen cách học từ vựng để làm tiền đề cho các lớp sau này.

 

一日

二日

三日

四日

BÀI MỞ ĐẦU:
1. Đặc điểm chung của tiếng Nhật
2. Chữ viết trong tiếng Nhật ( giới thiệu
bảng chữ hiragana, Katakana)

1. Bảng chữ cái Hiragana
2. Bảng chữ Katakana

1. Bảng chữ cái Katakana
2.Phát âm của tiếng Nhật, âm đục, âm ngắt,trường âm

1. Những cách nói thường dùng trong lớp học
2. Chào hỏi và những cách nói hàng ngày

五日

六日

七日

八日

1. Chữ số
2. Ôn tập bảng chữ cái và các âm đã học

1.  Kiểm tra 2 Bảng chữ cái
2. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập (練習B,C) bài 1
3. Nghe kaiwa bài 1

1. Nghe mondai bài 1
2. Nghe chokai bài 1
3 .Kanji từ chữ1-5(chương1)

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 2
2. Nghe kaiwa bài 2
3. Nghe mondai bài 2

九日

十日

十一日

十二日

1. Nghe chokai bài 2
2. dokkai bài 1
3. dokkai bài 2

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 3
2. Nghe kaiwa bài 3
3. Nghe mondai bài 3

1. Kanji từ chữ 6-10(chương1)
2. Nghe chokai bài 3
3. Nghe dokkai bài 3

1. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 4
2. Nghe kaiwa bài 4
3. Nghe mondai bài 4

十三日

十四日

十五日

十六日

1.chokai bài 4
2. dokkai bài 4
3. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 5

1.Nghe kaiwa bài 5
2.Nghe mondai 5
3.Nghe chokai bài 5

1. KIỂM TRA KANJI LẦN 1
2.dokai bài 5

1.Ôn tập ngữ pháp từ bài 1-5
2. Làm bài tập ôn tập ngữ pháp từ bài 1-5

十七日

十八日

十九日

二十日

 KIỂM TRA NGỮ PHÁP TỪ BÀI 1-5

1.  Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 6
2. Nghe kaiwa bài 6
3. Nghe mondai bài 6

1. Kanji từ chữ 11-15(chương1+2)
2. Nghe chokai bài 6
3.dokkai bài 6

 

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 7
2. Nghe kaiwa bài 7
3.Nghe mondai bài 7

二十一日

二十二日

二十三日

二十四日

1.Kanji từ chữ 16-20(chương2)
2.Nghe chokai bài 7
3. dokkai bài 7

1.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 8
2. Nghe kaiwa bài 8
3.  Nghe mondai bài 8

1. Nghe chokai bài 8
2. dokkai bài 8
3. Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài 9

 

1. Nghe kaiwa bài 9
2. Nghe mondai bài 9
3. Kanji từ chữ 21-25(chương2+3)

二十五日

二十六日

二十七日

二十八日

1. Nghe chokai bài 9
2.Từ vựng, ngữ pháp, luyện tập( 練習B,C) bài10
3. Nghe kaiwa bài 10

1. Nghe mondai bài 10
2. Nghe chokai bài 10
3. Dokkai bài 9

1.Dokkai bài 10
2.Kanji từ chữ 26-30(chương3+4)
3. Ôn tập Kanji từ chữ 1-30

1. Ôn tập ngữ pháp từ bài 1- bài 10
2. Làm bài tập ôn từ bàii 1- bài 10

二十九日

三十日

Kiểm tra Kanji cuối kỳ 30 chữ kanji

Kiểm tra cuối kỳ Minna từ bài 1-10

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1801

8h - 10h T 2-4-6 11-07-2018 23 1.400.000đ

N1802

10h - 11h30 T2-4-6 20-07-2018 30 1.400.000đ

N1803

14h - 16h T​2-4-6 18-07-2018 23 1.400.000đ

N1804

15h30 - 17h30 T​2-4-6 18-07-2018 30 1.400.000đ

N1805

17h45 -19h15 2-4-6 16-07-2018 30 1.400.000đ

N1806

19h30 - 21h30 T 3-5 12-07-2018 23 1.400.000đ

N1807

19h30 - 21h ​2-4-6 20-07-2018 30 1.400.000đ

N1808

8h00 - 10h T3-5-7 14-07-2018 23 1.400.000đ

N1809

9h -11h T​3-5 12-07-2018 23 1.400.000đ

N1810

14h -16h T​3-5 19-07-2018 23 1.400.000đ

N1811

15h30 -17h30 T3-5-7 16-07-2018 23 1.400.000đ

N1812

17h45 -19h45 T ​3-5-7 19-07-2018

30

1.400.000đ

N1813

9h - 11h T7, CN 28-07-2018 23 1.400.000đ

N1814

15h-17h T 7-CN 21-07-2018 23 1.400.000đ

N1815

18h-20h T7-CN 22-07-2018 23 1.400.000đ

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ: SỐ 44 TRẦN VĨ.

Khóa học

Mã Lớp Thời gian học Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.312

8h30 - 10h T2-4-6 09-07-2018 30 1.400.000đ

N1.311

9h00 - 10h30 T2-4-6 16-07-2018 30 1.400.000đ

N1.313

14h00 - 15h30 T​2-4-6 13-07-2018 30 1.400.000đ

N1.327

17h45 -19h15 T​2-4-6 16-07-2018 30 1.400.000đ

N1.331

19h30 - 21h00 T​2-4-6 04-07-2018 30 1.400.000đ

N1.316

8h30 - 10h00 T3-5-7 10-07-2018 30 1.400.000đ

N1.317

9h00 -11h00 T​3-5 08-07-2018 23 1.400.000đ

N1.318

19h30 -21h30 T 3-5 10-07-2018 23 1.400.000đ

N1.319

14h00 -16h00 T​3-5 10-07-2018 23 1.400.000đ

N1.320

17h30-19h30 T​3-5 12-07-2018 23 1.400.000đ

N1.321

9h - 11h T7 - CN 15-07-2018 23 1.400.000đ

N1.322

14h30 -16h30 T7 - CN 07-07-2018 23 1.400.000đ

N1.323

18h - 20h T7-CN 15-07-2018 23

1.400.000đ

 

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.

Khóa học Mã Lớp

Thời gian học

Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.329

8h30 - 10h T​2-4-6 30-07-2018 30 1.400.000đ

N1.301

14h - 15h30 T​2-4-6 27-07-2018 30 1.400.000đ

N1.330

18h00 -19h30 T2-4-6 25-07-2018 30 1.400.000đ

N1.325

19h30 - 21h T2-4-6 01-08-2018 30 1.400.000đ

N1.326

19h30 - 21h30 T3-5 31-07-2018 23 1.400.000đ

N1.318

8h30 -10h30 T​3-5 26-07-2018 23 1.400.000đ

N1.323

17h30 -19h30 T​3-5 26-07-2018 23 1.400.000đ

N1.307

18h-19h30 T​3-5-7 28-07-2018 30 1.400.000đ

N1.308

9h - 11h T7, CN 28-07-2018 23 1.400.000đ

N1.328

14h-16h T7 - CN 21-07-2018 23 1.400.000đ

N1.310

18h-20h T7-CN 28-07-2018 23 1.400.000đ

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: SỐ 491B NGUYỄN VĂN CỪ.

Khóa học Mã Lớp

Thời gian học

Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí

Tiếng Nhật

sơ cấp 1

N1.532

9h30 - 11h T​2-4-6 11-07-2018 30 1.400.000đ

N1.531

9h45 - 11h15 T​2-4-6 13-07-2018 30 1.400.000đ

N1.530

14h - 15h30 T​2-4-6 13-07-2018 30 1.400.000đ

N1.529

18h00 -19h30 T2-4-6 09-07-2018 30 1.400.000đ

N1.523

19h30 - 21h T​2-4-6

11-07-2018

30 1.400.000đ

N1.528

8h30 -10h30 T 3-5 12-07-2018 23 1.400.000đ

N1.533

14h - 16h T3-5 12-07-2018 23 1.400.000đ

N1.527

18h-20h T3-5 28-06-2018 23 1.400.000đ

N1.526

19h - 21h T3-5 05-07-2018 23 1.400.000đ

N1.525

9h - 11h T7, CN

15-07-2018

23 1.400.000đ

N1.524

14h-16h T7-CN 14-07-2018 23 1.400.000đ
 

 

NỘI DUNG ƯU ĐÃI CỰC HOT THÁNG 6:

 

Được giảm ngay 5% học phí/1 học viên cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên.

Thời gian áp dụng ưu đãi: Đến hết ngày 10/7/2018

-  ĐẶC BIỆT: Mỗi học viên được TẶNG giáo trình học tương ứng với khóa học đăng kí (trị giá lên đến 500k) khi thực hiện đủ các thao tác sau với Fanpage của trung tâm:

     + Like Fanpage

     + Like với share bài viết này ở chế độ công khai

     + Tag 2 người bạn muốn học cùng khóa học này.

     + Thời gian áp dụng tặng giáo trình: Đến hết ngày 10/7.2018

-  CHÚ Ý: Chương trình chỉ áp dụng đối với học viên hoàn thành học phí ngay khi đăng ký học.

-  LƯU Ý:

     + Nếu học viên không muốn nhận giáo trình có thể được giảm thêm 5% học phí của khóa học đăng kí.

     + Chương trình không áp dụng song song với các chương trình ưu đãi khác.

     + Áp dụng tại 4 cơ sở của SOFL

     + Áp dụng cho toàn bộ các khóa học offline học tiếng Nhật

 

Bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 0964 661 288 hoặc đến trực tiếp 4 cơ sở của Trung tâm tiếng Nhật SOFL để được giải đáp các thắc mắc và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra bạn có thể tương tác với Fanpage của trung tâm facebook.com/trungtamnhatngusofl để có thêm các bài học thú vị mỗi ngày nhé!

 

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL - ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Bài viết liên quan

 
Hỗ trợ trực tuyến
Hai Bà Trưng - Hoàng Mai
Miss Trần Dương

Hotline: 0917 86 12 88
Thanh Xuân - Hà Đông
Miss Hoàng Yến

Hotline: 0917 461 288
Miss Ánh Nguyệt

Hotline: 0917 461 288
Cầu Giấy - Từ Liêm
Miss Thu Thảo

Hotline: 0967 461 288
Long Biên - Gia Lâm
Miss Lan Hương

Hotline: 0981 961 288
Miss Thu Hương

Hotline: 0965 761 288
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 4692

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 149662

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6775610